Achyut Bhattarai

Achyut Bhattarai

Faculty Member

Qualification : MBA/ B.Pharm

Program : DPH

Email : mail4achyut@gmail.com